Przejdź do treści

Ścianka wspinaczkowa

ŚCIANA WSPINACZKOWA

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się bezpiecznie wspinać i asekurować na panelu. Studenci poznają różne techniki wspinania tj. z asekuracją “na wędkę”, buldering, wspinaczka w trawersie. Dodatkowo studenci nabędą umiejętności bezpiecznej asekuracji “na wędkę” i zapoznają się z zasadami bezpiecznego wspinania na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Zdobędą umiejętności indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy i komunikacji w zespole.

 

Prowadzący: mgr Marcin Skrydalewicz, mgr Rafał Bieniek

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć na ścianie wspinaczkowej. Zapoznanie się z regulaminem ściany wspinaczkowej.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem do wspinania się i asekurowania na ścianie wspinaczkowej. Omówienie doboru uprzęży z uwzględnieniem wzrostu i wagi ciała. Nauka prawidłowego założenia uprzęży i odpowiednie zabezpieczenie uprzęży.

3. Zapoznanie się z działaniem podstawowych przyrządów asekuracyjnych (kubek, gri-gri). Poznanie rodzajów lin, ćwiczenia wzmacniające obręcz kończyny górnej.

4. Nauka podstawowych węzłów we wspinaczce (ósemka, podwójna ósemka). Nauka prawidłowej postawy osoby asekurującej. Nauka prawidłowych ruchów liny na przyrządzie asekuracyjnym przy asekuracji “na wędkę”. Poznanie podstawowych komend we wspinaczce (daj blok, blok, dół). Uświadomienie studentów o odpowiedzialności osoby asekurującej. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

5. Nauka podstawowych ruchów wspinaczkowych, wybieranie odpowiedniej trudności dróg do możliwości wspinającego. Nauka opuszczania na linie przez osobę asekurującą (kontrola liny) jak i osoby wspinającej (kontrola przed uderzeniem o ścianę).

6. Wspinanie się w trójkach, osoba wspinająca, osoba asekurująca, osoba asekurująca asekurującą. Wzajemne wyłapywanie błędów. Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, przygotowująca organizm do wysiłku. Wspinanie w dwójkach pod kontrolą prowadzącego.

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Wspinanie się w dwójkach bez ingerencji prowadzącego, poczucie odpowiedzialności przez studentów. Pokonywanie własnych barjer związanych z wysokością i odpowiedzialnością za drugiego człowieka.

9. Rozgrzewka specjalistyczna ukierunkowana na siłę i moc ramion. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siły ogólnej. Doskonalenie techniki wspinania i asekuracji “na wędkę”.

10. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z naciskiem na sprawność ogólną i koordynację ruchową. Doskonalenie techniki wspinania i asekuracji “na wędkę”. Wspinanie z zejściem po panelu.

11. . Rozgrzewka ogólnorozwojowa z naciskiem na sprawność ogólną i koordynację ruchową. Doskonalenie techniki wspinania i asekuracji “na wędkę”. Wspinanie z jedną ręką (przestrzały), wspinanie oburącz jednocześnie (strzały).

12. Rozgrzewka ogólnorozwojowa ze współćwczącym. Nauka trawersowania (wspinanie do dwóch metrów w poprzek panelu). Doskonalenie techniki wspinania i asekuracji “na wędkę”.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym. Zapoznanie się z techniką wspinania bez zabezpieczenia - buldering. Zapoznanie się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na ścianie

bulderowej. Nauka prawidłowego zeskoku lub zejścia ze ściany, poznanie nowych technik pokonywania dróg (rozpychanie, podchwyt, krzyż).

14. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Doskonalenie umiejętności na ścianie bulderowej. Poznanie nowych form treningu uzupełniającego we wspinaczce (chwyto-tablica, ściana systemowa (HIT), drabina Bachary).

15. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Gry i zabawy na ścianie wspinaczkowej (wspinanie się ze zawiązanymi oczami, wspinanie ze związanymi nogami, zmiana kamizelki między wspinającymi).

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na ścianie wspinaczkowej.

2. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie treningu wspinaczkowego.

3. Zna technikę asekuracji “na wędkę”.

4. Zna podstawowe techniki wspinania się.

5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

6. Rozumie znacznie rozgrzewki przed zajęciami i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi skutecznie i bezpiecznie zastosować techniki asekuracji “na wędkę”.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę wspinania.

3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach

5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

7. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające). Posiada umiejętności z zakresu asekuracji “na wędkę”.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i wpływ ćwiczeń na organizm.

2. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

3. Ma świadomość odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka (współćwiczącego).

4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

5. Student współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

6. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

7. Ma świadomość zalet związanych z uprawianiem ścianki wspinaczkowej.