Przejdź do treści

Siatkówka

SIATKÓWKA

Opis zajęć: Na zajęciach specjalizacji siatkówki student poprawi technikę podstawowych  elementów technicznych takich jak odbicie górne i dolne, zagrywka dolna i górna, wystawa piłki, zbicie piłki, blok.  Nauczy się podstaw taktyki i przepisów gry oraz skoordynuje swoje umiejętności z pozostałymi uczestnikami grupy. Pozna historię siatkówki oraz osiągnięcia Polaków w tej dyscyplinie sportowej. Celem zajęć specjalizacji piłki siatkowej jest również kształtowanie cech motorycznych, oraz działania
w zespole. Wzmacnianie mm. posturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni nóg. Dodatkowo w czasie zajęć student zawiąże relacje międzyludzkie, a także zrelaksuje się po zajęciach wymagających koncentracji umysłowej.

Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki ogólnej, rozgrzewki specjalistycznej i gry szkolnej. Podczas rozgrzewki studenci przygotowują organizm do wysiłku wykonując ćwiczenia ogólnorozwojowe pod kątem przygotowania do wysiłku w części głównej treningu. W części specjalistycznej student wykonuje elementy techniczne, taktyczne oraz przygotowuje organizm do specyfiki gry. W głównej części zajęć odbywa się gra szkolna, która pozwala uczestnikowi w realizować swoją pasję, relaksować się i dać upust swojej energii. Niebagatelną zaletą jest także integracja i umiejętność działania w zespole. Zajęcia te są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą doskonalić umiejętności techniki i taktyki z zakresu siatkówki, współpracy w grupie, które lubią rywalizację i dobrą zabawę bez względu na płeć
i umiejętności.

Prowadzący:  mgr Piotr Piotrowski

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z siatkówki. Gry i zabawy oswajające z piłką siatkową. Historia siatkówki na świecie i w Polsce.

2. Ćwiczenia oswajające z piłkami, gry i zabawy z poruszaniem się po boisku w ataku i obronie, postawa wysoka, niska, zachwiana. Technika odbicia sp. górnym w postawie wysokiej – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia. Technika wykonania zagrywki dolnej – pokaz i objaśnienie. Przepisy gry – „charakterystyka gry”. Gra szkolna.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłek. Technika odbicia sp. dolnym w postawie wysokiej – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia. Technika wykonania zagrywki górnej tenisowej stacjonarnej – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia Przepisy gry – „warunki gry i wyposażenie”. Gra szkolna.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem skoczności. Doskonalenie techniki odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej i niskiej. Doskonalenie zagrywki dolnej . Przepisy gry – „uczestnicy zawodów”. Gra szkolna.

5. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siły mm. NN. Technika wystawienia piłki nad siebie i w przód – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia. Doskonalenie zagrywki górnej tenisowej. Przepisy gry – „struktura gry”. Gra szkolna.

6. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z piłkami do siatkówki. Technika zbicia piłki dynamicznego – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia. Doskonalenie zagrywki górnej tenisowej. Przepisy gry – „sytuacje w grze”. Gra szkolna.

7. Rozgrzewka – streching. Technika zastawienia pojedynczego i zbiorowego – pokaz, objaśnienie – ćwiczenia. Technika zagrywki górnej „flot stacjonarnej” – pokaz i objaśnienie - ćwiczenia. Przepisy gry – „przerwy i opóźnianie gry”. Gra szkolna, ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

8. Rozgrzewka siatkarska. Technika plasowania i kiwnięcia – pokaz i objaśnienie – ćwiczenia. Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej i niskiej. Przepisy gry – „Libero”, gra szkolna, rozciąganie.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siły mm. brzucha. Technika odbić piłki w postawie o zachwianej równowadze – pokaz i objaśnienie – ćwiczenia. Przepisy gry – „zachowanie uczestników zawodów”, gra szkolna, rozciąganie.

10. Ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek koordynacyjnych. Technika zagrywki górnej tenisowej oraz „flot”, w wyskoku – pokaz i objaśnienie – ćwiczenia. Doskonalenie dogrania piłki do siatki sposobem dolnym. Przepisy gry – „sędziowie”, gra szkolna, rozciąganie.

11. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z piłkami do siatkówki. Technika wystawienia piłki w tył – pokaz i objaśnienie – ćwiczenia. Doskonalenie poznanych form ataku ze skrzydła. Gra szkolna, rozciąganie.

12. Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała. Doskonalenie poznanych rodzajów zagrywek.  Single drużynowe na 1 odbicie – doskonalenie techniki odbić piłki i zagrywki. Gra szkolna, rozciąganie.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze skakanką. Doskonalenie poznanych form ataku ze skrzydeł. Taktyka gry i asekuracji w ataku i obronie – ćwiczenia. Gra szkolna. Ćwiczenia oddechowe.

14. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siły mm. grzbietu.. Doskonalenie umiejętności tech.- takt. w małych grach (2x2, 3x3). Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

15. Rozgrzewka meczowa. Gra właściwa, sędziowanie.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie treningu siatkówki.
 2. Zna podstawowe przepisy gry i sygnalizację sędziowską w siatkówce.
 3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną w ataku i obronie.
 4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.
 5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.
 6. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i wpływ ćwiczeń na własny organizm.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej w ataku i obronie w sposób skuteczny i bezpieczny.
 2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w siatkówkę.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach
 5. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 6. Rozumie znaczenie rozgrzewki przed ćwiczeniami oraz grą w siatkówkę i potrafi ją przeprowadzić.
 7. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające). Posiada umiejętności z zakresu podstaw techniki i taktyki siatkówki .

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 2. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 3. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 4. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu
w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.