Przejdź do treści

Badminton

BADMINTON

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć lub poprawić swoje umiejętności techniki i taktyki gry w badmintona, a także poprawić ogólną sprawność i wytrzymałość organizmu. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej, ćwiczeń taktyczno-technicznych i różnych form gry.  Poza możliwością nabycia nowych umiejętności techniki indywidualnej student doskonali poznane formy ruchu, ukierunkowane na dyscyplinę badminton. Poznaje w podstawowym zakresie przepisy gry, a także nabywa umiejętność indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy i komunikacji w zespole.

 

Prowadzący: mgr Tomasz Piasecki, mgr Paweł Wójcik

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Przedstawienie studentom zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, omówienie zasad BHP i specyfiki zajęć z badmintona. Zasady gry. Zabawy oswajające i zwinnościowe.

2. Doskonalenie poruszania się po boisku z rakietką i bez. Zatrzymania, zmiany tempa i kierunku, ćwiczenia oswajające. Podstawowe przepisy gry w badmintona.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Podstawowe pozycje gry. Gry i zabawy oswajające z rakietką i lotką. Gra uproszczona.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mm. nóg.  Prawidłowe trzymanie rakietki (chwyt forhendowy i bekhendowy), odbicia lotki z forhendu i bekhendu w miejscu i w ruchu. Gra szkolna.

5. Ćwiczenia wzmacniające mm. Brzucha. Technika zagrywki (serw), forhendowy, bekhendowy, długi, krótki, po prostej, po przekątnej. Gra szkolna.

6. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Nauka gry przy siatce – ćwiczenia w formie zabawowej. Gry i zabawy. Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

7. Ćwiczenia kształtujące mm. obręczy górnych. Doskonalenie serwu w grach pojedynczych i podwójnych. Gra szkolna. Ćwiczenia rozciągające.

8. Rozgrzewka z akcentem wzmacniania mm. kręgosłupa. Nauka i doskonalenie uderzeń (clear, skrót, lob, smecz, uderzenie płaskie) po prostej i po przekątnej boiska. Gra uproszczona.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem skocznościowym. Nauka gry z głębi kortu. Gra właściwa. Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

10. Ćwiczenia z elementami skoczności. Odbicia sytuacyjne lotki z głębi własnego kortu na tył przeciwnika. Gra szkolna.

11. Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała. Gra deblowa - różnice w ustawieniu, przepisach, współpraca zespołowa. Gra szkolna deblowa.

12. Ćwiczenia wytrzymałościowe. Uderzenie ofensywne - smecz. Gra uproszczona. Ćwiczenia rozciągające.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym. Mini turniej gier singlowych. Ćwiczenia oddechowe.

14. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Płaskie, szybkie zagranie lotki z półkortu-drajw. Gra właściwa. Punktacja w badmintonie, elementy sędziowania.

15. Rozgrzewka przedmeczowa. Nauka systemu rozgrywek. Turniej gier deblowych.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Ma podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, zdrowia i higieny. terminologię używaną w zakresie treningu koszykówki.
 2. Zna podstawową terminologię badmintona oraz przepisy gry.
 3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną.
 4. Zna reakcje swojego organizmu na wysiłek fizyczny. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.
 5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do własnych potrzeb w sposób skuteczny i bezpieczny.
 2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w badmintona.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach
 5. Organizuje działania na rzecz czynnego wypoczynku/posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 7. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami oraz grą w koszykówkę i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.
 8. Planuje i organizuje działania na rzecz własnego zdrowia, rozwoju i sprawności fizycznej i docenia znaczenie sportu .
 9. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające). Potrafi współpracować w grupie/zespole. Potrafi ocenić rozwój własnej sprawności fizycznej.

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dostrzega potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
 2. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 3. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 5. Student współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 6. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.