Przejdź do treści

Piłka nożna / Futsal

PIŁKA NOŻNA

Opis zajęć: Podczas zajęć studenci kształtują sprawność ogólną i ukierunkowaną. Podnoszą parametry podstawowych cech motorycznych. Doskonalą podstawowe elementy techniki gry w piłkę nożną i futnet, a dodatkowo poznają elementarne zachowania taktyczne oraz podstawowe przepisy gry, wzbogacając wiedzę dotyczącą w/w dyscyplin. Nabywają wiedzę potrzebną przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Zajęcia składają się z trzech części: a) wstępnej – złożonej z czynności organizacyjnych i rozgrzewki ukierunkowanej na dany rodzaj dyscypliny (aktywności ruchowej) często z wykorzystaniem przyborów (np. piłek), b) głównej – podczas której studenci realizują poszczególne cele w zakresie umiejętności, motoryczności, usamodzielniania, działań wychowawczych i wiadomości w oparciu o metody nauczania ruchu (analityczna, syntetyczna, kompleksowa) oraz całą gamę metod realizacji zadań ruchowych, metod przekazywania i zdobywania wiadomości, metod wychowania, zasad nauczania i zasad treningowych, form i środków treningowych oraz form organizacyjnych ćwiczeń, c) końcowej – podsumowująco – organizacyjnej.

Zajęcia te są przeznaczone dla osób, które chcą w miłej atmosferze doskonalić umiejętności i wiedzę

z zakresu piłki nożnej i futnetu. Ponadto posiadają dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza

i zadeklarują aktywny udział w 15 zajęciach semestralnie z próbą osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Są także otwarte na grupowe współdziałanie w osiąganiu założonego celu, lubią rywalizację połączoną z wyśmienitą zabawą i miłym spędzaniem czasu.

 

Prowadzący: mgr Sławomir Ścieszko

 

Ogólne treści przedmiotu:

1) Zapoznanie studentów z kadrą, formami uczestnictwa, zaliczenia zajęć i regulaminem poszczególnych obiektów oraz przepisami BHP (własnoręczny wpis na listę BHP z podpisem). Przekazanie podstawowej wiedzy na temat najczęstszych urazów i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Odpowiedzi na pytania uczestników zajęć i sprawdzenie obecności z wygenerowanych elektronicznie list osób zapisanych. Rozgrzewka z elementami ćwiczeń technicznych. Gra uproszczona.

2) Rozgrzewka z elementami stretchingu. „Żonglerka” – test (nr 1) umiejętności panowania nad piłką. Zabawy i gry doskonalące prowadzenie, grę przy piłce oraz umiejętności zastawiania piłki ciałem. Podstawowe wiadomości z zakresu taktyki atakowania i bronienia oraz przepisów gry w piłkę nożną. Odbieranie piłki przeciwnikowi przez wyprzedzenie (odbiór piłki przed przyjęciem). Doskonalenie w/w elementów techniki i taktyki w grze uproszczonej.

3) Rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym z elementami stretchingu. Strzał na bramkę dowolną częścią stopy po podaniu zwrotnym od partnera. Futnet jako element doskonalenia techniki – podstawowe przepisy i umiejętności. Gra uproszczona o różnym założeniu techniczno-taktycznym.

4) Rozgrzewka z formami małych gier doskonalących technikę podań i przyjęć piłki na małej przestrzeni. Uderzenia piłki głową w dwójkach (piłka dorzucona przez partnera a następnie próby odbić w dwójkach z przyjęciem i bez przyjęcia). Doskonalenie umiejętności gry i znajomości przepisów gry w futnet. Gra uproszczona doskonaląca w/w elementy.

5) Rozgrzewka w formie zabaw indywidualnych z piłkami wzbogacająca umiejętności techniczne zawodników. Uderzenie piłki głową, nogą lub sytuacyjnie po zagraniu partnera. Małe gry – 2x2, 3x3 - doskonalące podstawowe elementy techniki (przyjęcia, podania, prowadzenia, gra ciałem, drybling). Gra uproszczona. Nauka podstaw sędziowania.

6) Rozgrzewka z piłkami oraz elementy stretchingu. Kształtowanie szybkości i zwrotności w ćwiczeniach z piłkami (formy rywalizacji indywidualnej lub zespołowej np. wyścigi rzędów). Strzał na bramkę z piłki kozłującej. Doskonalenie umiejętności gry i znajomości przepisów gry w futnet. Gra uproszczona z elementami przepisów gry i sędziowania.

7) Rozgrzewka z akcentem ćwiczeń gimnastycznych. Doskonalenie gry z pierwszej piłki w ataku szybkim 2x1. Doskonalenie gry „sam na sam” z bramkarzem. Gra szkolna z elementami przepisów gry i sędziowania.

8) Rozgrzewka o charakterze zabaw bieżnych z akcentem gry ciałem. Strzał na bramkę po przyjęciu piłki klatką piersiową, głową lub udem. Gry w różnych ustawieniach taktycznych (np. z przewagą zawodników atakujących, z przewagą zawodników broniących). Doskonalenie krycia indywidualnego i gry 1x1. Doskonalenie umiejętności gry i znajomości przepisów gry w futnet. Gra szkolna.

9) Rozgrzewka z akcentem zwinności i gibkości. Doskonalenie żonglerki różnymi częściami ciała oraz przyjęć piłki podeszwą i prostym podbiciem. Technika gry bramkarza i wrzut piłki z autu jako elementy techniki specjalnej – podstawy. Doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki i przepisów gry.

10) Rozgrzewka indywidualna z elementami stretchingu. Test Coopera – ocena poziomu wydolności organizmu z uwzględnieniem wieku i płci. Doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki i sędziowania.

11) Rozgrzewka z piłkami z akcentem na gibkość. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy (prowadzenie piłki po linii prostej, łamanej i krzywej). Strzał na bramkę po zwodzie pojedynczym i podwójnym nogą lewą i prawą. Atak w przewadze 2x1. Dalsze doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

12) Rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym z elementami skoczności. Strzał na bramkę po prowadzeniu piłki slalomem, po przyjęciu piłki z powietrza podeszwą lub prostym podbiciem. Dalsze doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

13) Rozgrzewka z akcentem ćwiczeń szybkości. Uderzenie na bramkę po zwodzie z obiegnięciem przeciwnika stroną przeciwną niż zagrana piłka. Rozegranie sytuacji 1 x 1 z wykorzystaniem w/w elementu lub wedle indywidualnej inwencji zawodników. Dalsze doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

14) Rozgrzewka z piłkami w dwójkach z wykorzystaniem podstawowych elementów techniki. „Żonglerka” – test (nr 2) umiejętności panowania nad piłką. Uderzenie i przyjęcie piłki głową. Strzał na bramkę głową z piłki dorzuconej od partnera ręką a następnie nogą. Gra uproszczona z prostymi założeniami techniczno-taktycznymi np. strzał na bramkę tylko głową i bez udziału bramkarzy. Dalsze doskonalenie umiejętności gry w futnet. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

15) Rozgrzewka z piłkami doskonaląca technikę indywidualną z elementami ćwiczeń gibkościowych. Doskonalenie umiejętności gry w futnet – turniej grupowy. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania. Podsumowanie i rozliczenie semestru oraz przekazanie informacji o zaliczeniu semestru oraz ewentualnych możliwościach zaliczenia (odrobienia) zajęć w sesji.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zajęciach piłki nożnej.

2. Zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną i futnet.

3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną w ataku i obronie.

4. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić poziom własnej sprawności fizycznej,

5. Wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

6. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych przepisów gry w piłkę nożną i potrafi ją wykorzystywać w trakcie gry oraz sędziowania.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej w ataku i obronie w sposób skuteczny i bezpieczny.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w piłkę nożną.

3. Potrafi poprawnie wykonać uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem oraz głową.

4. Potrafi poprawnie wykonać przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy, podeszwą, udem i klatką piersiową.

5. Potrafi poprawnie prowadzić piłkę po linii prostej i łamanej oraz wykonać zwód bez piłki i z piłką.

6. Potrafi poprawnie wykonać wrzut z linii bocznej, zna podstawy taktyki bronienia i atakowania indywidualnego oraz zespołowego.

7. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

8. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.

9. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

10. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

11. Potrafi samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę z elementami ćwiczeń kształtujących umożliwiających przystąpienie do części głównej zajęć lub gry.

12. Rozumie znacznie rozgrzewki jako niezbędnego elementu przed różnymi formami aktywności ruchowej.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

2. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm.

3. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

4. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

5. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.

6. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

7. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

8. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

 

FUTSAL

Opis zajęć: Podczas zajęć studenci kształtują sprawność ogólną i ukierunkowaną. Podnoszą parametry podstawowych cech motorycznych. Doskonalą podstawowe elementy techniki gry w futsal, a dodatkowo poznają elementarne zachowania taktyczne oraz podstawowe przepisy gry, wzbogacając wiedzę dotyczącą w/w dyscyplin. Nabywają wiedzę potrzebną przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Zajęcia składają się z trzech części: a) wstępnej – złożonej z czynności organizacyjnych i rozgrzewki ukierunkowanej na dany rodzaj dyscypliny (aktywności ruchowej) często z wykorzystaniem przyborów (np. piłek), b) głównej – podczas której studenci realizują poszczególne cele w zakresie umiejętności, motoryczności, usamodzielniania, działań wychowawczych i wiadomości w oparciu o metody nauczania ruchu (analityczna, syntetyczna, kompleksowa) oraz całą gamę metod realizacji zadań ruchowych, metod przekazywania i zdobywania wiadomości, metod wychowania, zasad nauczania i zasad treningowych, form i środków treningowych oraz form organizacyjnych ćwiczeń, c) końcowej – podsumowująco – organizacyjnej.

Zajęcia te są przeznaczone dla osób, które chcą w miłej atmosferze doskonalić umiejętności i wiedzę z zakresu futsalu. Ponadto posiadają dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza i zadeklarują aktywny udział w 15 zajęciach semestralnie z próbą osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Są także otwarte na grupowe współdziałanie w osiąganiu założonego celu, lubią rywalizację połączoną z wyśmienitą zabawą i miłym spędzaniem czasu.

 

Prowadzący: mgr Sławomir Ścieszko

 

Ogólne treści przedmiotu:

1) Zapoznanie studentów z kadrą, formami uczestnictwa, zaliczenia zajęć i regulaminem poszczególnych obiektów oraz przepisami BHP (własnoręczny wpis na listę BHP z podpisem). Przekazanie podstawowej wiedzy na temat najczęstszych urazów i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Odpowiedzi na pytania uczestników zajęć i sprawdzenie obecności z wygenerowanych elektronicznie list osób zapisanych. Rozgrzewka z elementami ćwiczeń technicznych. Gra uproszczona.

2) Rozgrzewka z elementami stretchingu. „Żonglerka” – test (nr 1) umiejętności panowania nad piłką. Zabawy i gry doskonalące prowadzenie, grę przy piłce oraz umiejętności zastawiania piłki ciałem. Podstawowe wiadomości z zakresu taktyki atakowania i bronienia oraz przepisów gry w futsal. Odbieranie piłki przeciwnikowi przez wyprzedzenie (odbiór piłki przed przyjęciem). Doskonalenie w/w elementów techniki i taktyki w grze uproszczonej.

3) Rozgrzewka z piłkami doskonaląca technikę podań oraz przyjęć podeszwą i wewnętrzną częścią stopy. Nauka pętli futsalowych (linia / przekątna) i podstaw taktyki futsalu. Nauka gry w ataku pozycyjnym ustawieniem 1-2-2. Gra uproszczona z wykorzystaniem w/w elementów.

4) Rozgrzewka z elementami stretchingu i pętli futsalowych. Zabawy i gry doskonalące grę przy piłce oraz umiejętności zastawiania piłki ciałem. Podstawowe wiadomości z zakresu taktyki atakowania i bronienia. Stałe fragmenty gry (SFG) w obronie i ataku. Doskonalenie w/w elementów techniki i taktyki w grze uproszczonej.

5) Rozgrzewka w formie zabaw indywidualnych z piłkami wzbogacająca umiejętności techniczne zawodników. Małe gry – 1x1, 2x2, 3x3 - doskonalące podstawowe elementy techniki (przyjęcia, podania, prowadzenia, gra ciałem, drybling). Gra uproszczona. Podstawy przepisów gry i sędziowania.

6) Rozgrzewka z piłkami oraz elementy stretchingu. Kształtowanie szybkości i zwrotności w ćwiczeniach z piłkami (formy rywalizacji indywidualnej lub zespołowej np. wyścigi rzędów). Strzał na bramkę z rzutu karnego K - 6 m i rzutu karnego tzw. „przedłużonego” K - 10 m. Wprowadzenie piłki do gry po aucie bramkowym. Gra uproszczona doskonaląca grę i strzał z pierwszej piłki.

7) Rozgrzewka z akcentem ćwiczeń gimnastycznych (nazewnictwo i umiejętność wykonania podstawowych ćwiczeń i pozycji wyjściowych). Doskonalenie gry z pierwszej piłki w ataku szybkim 2x1 i wyjściu z pressingu przeciwnika. Doskonalenie stałych fragmentów gry (SFG) w obronie i ataku. Gra uproszczona.

8) Rozgrzewka o charakterze zabaw bieżnych z akcentem gry ciałem. Nauka przyjęcia piłki udem lub podeszwą. Gry w różnych ustawieniach taktycznych (np. z przewagą zawodników atakujących, z przewagą zawodników broniących). Doskonalenie krycia indywidualnego i gry strefą przy stałych fragmentach gry (SFG) w obronie i ataku. Gra uproszczona.

9) Rozgrzewka z akcentem gibkości i różnych wariantów pętli futsalowych. Doskonalenie żonglerki różnymi częściami ciała oraz przyjęć piłki podeszwą i wewnętrzną częścią stopy. Wprowadzenie piłki z autu – podstawy prawidłowego wykonania oraz warianty. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki i taktyki.

10) Rozgrzewka z elementami ćwiczeń stretchingu i ćwiczeń siłowych obręczy barkowej. Doskonalenie różnych wariantów pętli futsalowych oraz gry w wariancie z bramkarzem tzw. „lotnym”. Stałe fragmenty gry (SFG) w obronie i ataku – doskonalenie. Gra szkolna. Sędziowanie.

11) Rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym z doskonaleniem różnych wariantów pętli futsalowych i wykorzystaniem bramkarza tzw. „lotnego”. Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy po rozegraniu stałych fragmentów gry (SFG) w ataku. Gra szkolna z wykorzystaniem w/w elementów. Przepisy gry i sędziowanie.

12) Rozgrzewka z elementami stretchingu z różnymi odmianami pętli futsalowych. Prowadzenie różnymi częściami stopy (prowadzenie piłki po linii prostej, łamanej i krzywej). Dalsze doskonalenie umiejętności gry w ataku pozycyjnym. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

13) Rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym z akcentem zwrotności oraz różnych form pętli futsalowych. Prowadzenie piłki slalomem i uderzenia po przyjęciu piłki z powietrza podeszwą lub prostym podbiciem. Gra szkolna z wykorzystaniem stałych fragmentów gry (SFG) w obronie i ataku. Przepisy gry i sędziowanie.

14) Rozgrzewka z piłkami w dwójkach z wykorzystaniem podstawowych elementów techniki. „Żonglerka” – test (nr 2) umiejętności panowania nad piłką. Uderzenie głową piłki dorzuconej przez partnera. Gra uproszczona z prostymi założeniami techniczno-taktycznymi np. strzał na bramkę z pierwszej piłki czy gra bez udziału bramkarzy. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania.

15) Rozgrzewka z piłkami doskonaląca technikę indywidualną z elementami ćwiczeń gibkościowych i pętli futsalowych. Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów techniki, taktyki oraz elementami przepisów gry i sędziowania. Podsumowanie i rozliczenie semestru oraz przekazanie informacji o zaliczeniu oraz ewentualnych możliwościach zaliczenia (odrobienia) zajęć w sesji.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zajęciach futsalu.

2. Zna podstawowe przepisy gry w futsal.

3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną w ataku i obronie.

4. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych przepisów gry w futsal i potrafi ją wykorzystywać w trakcie gry oraz sędziowania.

5. Rozumie znacznie rozgrzewki jako niezbędnego elementu przed różnymi formami aktywności ruchowej.

6. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić poziom własnej sprawności fizycznej,

wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej w ataku i obronie w sposób skuteczny i bezpieczny.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w futsal.

3. Potrafi poprawnie wykonać: uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem oraz głową,

przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy, podeszwą, udem i klatką piersiową.

4. Potrafi poprawnie prowadzić piłkę po linii prostej i łamanej oraz wykonać zwód bez piłki i z piłką.

5. Potrafi poprawnie wykonać wrzut z linii bocznej, zna podstawy taktyki bronienia i atakowania indywidualnego oraz zespołowego.

6. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

7. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.

8. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

9. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

10. Potrafi samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę z elementami ćwiczeń kształtujących umożliwiających przystąpienie do części głównej zajęć lub gry.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

2. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm.

3. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

4. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.

5. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

6. Student współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

7. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

8. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.