Przejdź do treści

OWF - Ogólne wychowanie fizyczne

OWF - OGÓLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Opis zajęć: Podczas uczestnictwa w zajęciach z OWF student ma możliwość poprawy własnej sprawności fizycznej oraz doskonalenia umiejętności technicznych z wybranych dyscyplin sportowych.

Zajęcia ogólnego wychowania fizycznego składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi rozgrzewka. W trakcie jej trwania studenci wykonują: ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, kształtujące
i rozciągające w różnych formach. Niektórzy z trenerów wykorzystują w tym celu przybory takie jak piłki, skakanki czy materace oraz stosują formy ćwiczeń zawierające elementy różnorodnych specjalizacji sportowych. W drugiej części zajęć studenci każdorazowo, w zależności od własnych preferencji, wybierają dostępne dyscypliny: np. piłka siatkowa, koszykówka, futsal, piłka ręczna, ćwiczenia siłowe, tenis stołowy, badminton, unihokej i uczestniczą w wybranej aktywności (również na świeżym powietrzu, jeśli pogoda na to pozwala). Na tego typu zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, lubiące różnorodne formy aktywności fizycznej, bez względu na poziom zaawansowania swojej sprawności oraz umiejętności.

Prowadzący: mgr Adam Kula, dr Ewa Brochocka, mgr Teresa Biela-Jesionowska, mgr Paweł Wójcik, mgr Piotr Milbrandt

 

                                                                                               Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP oraz charakterystyki zajęć. Gry i zabawy bieżne pobudzające aktywność i umiejętność współdziałania w grupie.

2.Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentami lekkoatletyki, poprawiająca koordynację ruchowa i umiejętność “czucia” własnego ciała. Wzmacnianie mięśni posturalnych, które mają za zadanie utrzymanie prawidłowej sylwetki. Nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem górnym i dolnym, postawa siatkarska, poruszanie się po boisku – gra szkolna.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym oraz z oporem własnego ciała (kształtowanie siły mm. brzucha i grzbietu). Piłka koszykowa – gry i zabawy oswajające, poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki. Nauka i doskonalenie kozłowania i rzutu do kosza po dwutakcie. Gra szkolna, stretching.

 4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mięśnie posturalne. Rzuty do kosza po kozłowaniu. Doskonalenie podań w miejscu i w ruchu. Gra szkolna, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentami lekkoatletycznymi z użyciem piłek lekarskich (kształtowanie siły ramion i nóg oraz mm brzucha). Doskonalenie odbić piłki górą i dołem z elementami kształtowanie orientacji w przestrzeni. Odbicia piłki w parach przez siatkę. Doskonalenie zagrywki sposobem górnym. Gra szkolna.

6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z użyciem materaców - zabawy kształtujące siłę, szybkość reakcji i współdziałanie w grupie. Badminton - wprowadzenie podstawowych wiadomości i umiejętności, techniki indywidualnej. Podstawowe przepisy gry. Gra szkolna.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentami lekkoatletycznymi ukierunkowanymi na szybkość, skoczność i koordynację. Ćwiczenia siłowe z ciężarami wolnymi oraz na maszynach - kształtowanie siły poszczególnych grup mięśniowych.

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentem na ćwiczenia rozciągające, zwiększające zakres ruchu oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę oraz “otwierające biodra”. Futsal - podstawowe umiejętności operowania piłka, podanie i przyjęcie piłki. Małe gry. Ćwiczenia relaksacyjne.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w parach z użyciem piłek lekarskich - kształtowanie siły obręczy barkowej, mm brzucha i grzbietu oraz nóg. Piłka siatkowa –doskonalenie poznanych elementów, odbicia górą, dołem oraz zagrywka tenisowa. Nauka “bloku” w formie zabawowej i próby zastosowania w grze. Gra właściwa.

10. Rozgrzewka ogólnorozwojowa w parach z oporem własnego ciała- kształtowanie siły i wytrzymałości. Poznajemy podstawy unihokeja. Prowadzenie piłki slalomem, podania i przyjęcia w parach oraz strzały na bramkę. Przepisy i gra szkolna.                                                               

11. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem zabaw bieżno - ruchowych oraz koordynacyjnych. Kształtowanie siły (wytrzymałości siłowej) w postaci obwodu ćwiczebnego z użyciem “pierścieni”, piłek lekarskich, oporu własnego ciała oraz hantli. Ćwiczenia relaksacyjno - oddechowe. Tenis stołowy- doskonalenie odbić piłeczki forhandem i backhandem. Gra szkolna.

12.Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentem na ćwiczenia stabilizujące poprawiające utrzymanie równowagi oraz orientację w przestrzeni. Piłka koszykowa – nauka szybkiego ataku, doskonalenie rzutu z półdystansu. Gra szkolna z elementami sędziowania.                                                            

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na gibkość i koordynację ruchu. Ćwiczenia otwierające biodra - poprawiające zakres ruchu.  Mini turniej w badmintona i tenisa stołowego z sędziowaniem przez ćwiczących. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

14. Rozgrzewka indywidualna- sprawdzenie przyswojonych umiejętności i wiedzy z zakresu przygotowania własnego organizmu do zwiększonego wysiłku. Piłka siatkowa – turniej mini gier z elementami sędziowania. Ćwiczenia relaksacyjne.                                          

15. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem piłek. Piłka koszykowa – mini turniej sprawdzający nabyte umiejętności w tej dyscyplinie. Sędziowanie gry przez ćwiczących. Informacja o zaliczeniach.                                                                 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie poznanych dyscyplin.
 2. Zna podstawowe przepisy gry w poznanych dyscyplinach.
 3. Zna ćwiczenia poprawiające technikę indywidualną w poznanych dyscyplinach
 4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.
 5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi wykonać ćwiczenia poprawiające technikę w danej dyscyplin sportu, którą jest zainteresowany.                   
 2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z poprawą techniki w danej dyscyplinie sportowej.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wybranych partii mięśniowych.
 4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.
 5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 7. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami oraz grą w koszykówkę i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.
 2. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 3. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 5. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 6. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.