Przejdź do treści

Judo

JUDO

Opis zajęć: Zajęcia z Judo harmonijnie wpływają na organizm rozwijając siłę, szybkość, gibkość, zwinność i wytrzymałość. Przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn bez względu na wzrost i wagę. Obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe, elementy gimnastyczne i akrobatyczne oraz naukę podstawowych elementów Judo: padów, rzutów, trzymań, dźwigni i duszeń. Ćwiczenia obywają się boso, w bliskim kontakcie z partnerem.

Trening judo podzielony jest na 3 części. Część wstępna obejmuje rozgrzewkę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki i akrobatyki oraz nauczanie i doskonalenie padów. Część główna to nauka podstaw techniki Judo, zabawowe formy walki, rzuty w miejscu, w ruchu, z oporem partnera i w czasie uproszczonej walki. Ćwiczenia w parterze to nauka dźwigni na staw łokciowy, duszeń i trzymań. Część końcowa przeznaczona jest na stretching, chwilę medytacji i zdobycie wiedzy o historii judo.

 

Prowadzący: mgr Tomasz Piasecki

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne, zapoznanie się              z zasadami BHP, zasadami zachowania się w DOJO - sali do sportów walki: higiena na treningu judo, ukłony, szacunek dla współćwiczących i trenera. Podstawowe komendy w języku japońskim. Pojęcie Tori i Uke. Doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych: przewroty gimnastyczne, stanie na głowie, stanie na rękach.

2. Zarys historii Judo. Doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Nauczanie padów- sposobów bezpiecznego upadania: padu w tył (Koho Ukemi), padu w bok (Yoko Ukemi), padu
z przewrotem (Zempo Ukemi). Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru ciała współćwiczącego. Trzymanie opasujące (Hon Kesa Gatame), dźwignia krzyżowa (Ude Hishigi Juji Gatame). Zabawowe formy walki w parterze. Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu O-GOSHI. Zasada stopniowania trudności w nauczaniu judo.

3. Ćwiczenia doskonalące umiejętności gimnastyczno – akrobatyczne, nauczanie stania na rękach, przerzutu bokiem. Doskonalenie padów (Ukemi), trzymanie opasujące, dźwignia krzyżowa. Podstawowe informacje o układzie krążenia i oddychaniu człowieka. Hadaka Jime- ,,duszenie gołe”. Zadaniowe formy walki w różnych pozycjach - wykorzystanie siły przeciwnika. O GOSHI – rzut przez biodro (z wykorzystaniem miękkich materacy).

4. Doskonalenie ćwiczeń gimnastyczno - akrobatycznych i elementów walki w parterze. Sposoby obrony przed dźwignią i duszeniem, wyjście z trzymania. Doskonalenie padów. O GOSHI - wychylenie, wejście, rzut. Rzuty na materac, na prawą i lewą stronę. Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Bezpieczne upadanie, doskonalenie Ukemi w różnych sytuacjach – bieg przodem, tyłem, po obrocie. KUMI KATA - uchwyty w Judo. TAI SABAKI - obroty, przemieszczanie się po macie. O SOTO GARI -duże podcięcie od zewnątrz. Rzuty z miejsca - KUZYSHI, TSUKURI, KAKE. Zadaniowe formy walki.

6. Doskonalenie elementów gimnastyczno – akrobatycznych. Wykonywanie UKEMI w różnych konfiguracjach. Zastosowanie zasady Judo ,, kiedy przeciwnik ciągnie-pchaj, kiedy pcha - ciągnij”.  O SOTO GARI, O GOSHI - doskonalenie rzutów w miejscu i w ruchu.

7. Doskonalenie poznanych elementów technicznych Judo - padów, chwytów w parterze i ćwiczeń gimnastycznych. Zastosowanie zasady Judo ,,ustąp aby zwyciężyć”. Nauczanie  rzutu IPPON SEOI NAGE.

8. IPPON SEOI NAGE – doskonalenie techniki rzutu z miejsca i z ruchu, z pierwszego uchwytu, po odepchnięciu, gdy UKE pcha, po obrocie. Zastosowanie zasady Judo ,,maksimum efektu przy minimum wysiłku”. Stretching, rolowanie.

9. Doskonalenie poznanych elementów  techniki Judo. Nauka rzutu DE ASHI BARAI - podcięcie nogi wystawionej w miejscu i w ruchu. Zabawowe formy walki w ,,parterze” i w ,,stójce”.

10. Doskonalenie elementów gimnastyczno – akrobatycznych, nauczanie rundaka. Wykonywanie UKEMI w różnych konfiguracjach. Zastosowanie zasad Judo przy wykonywaniu poznanych rzutów: O SOTO GARI, O GOSHI, IPPON SEOI NAGE, DE ASHI BARAI.

11. Doskonalenie elementów gimnastyczno – akrobatycznych, nauczanie rundaka. Nauczanie podstawowych kombinacji: O STO GARI - IPPON SEOI NAGE. Doskonalenie rzutów w ruchu.
KUMI KATA - zmiana uchwytu, walka o uchwyt. Nauka rzutu O UCHI GARI.

12. Doskonalenie elementów gimnastyczno - akrobatycznych, doskonalenie padów. O-UCHI GARI - duże podcięcie od wewnątrz. Rzuty w ruchu ze zmianą UKE. Połączenie walki w stójce z walką w parterze IPPON SEOI NAGE - UDE HISHIGI JUJI GATAME. Ćwiczenia rozciągające.

13. Ćwiczenia sprawności specjalnej w parach. Doskonalenie poznanych technik Judo w ruchu. Zadaniowe formy walki. Formy KATA - SEOI NAGE, UKI GOSHI, DE ASHI HARAI. Medytacja.

14. Znaczenie sprawności ogólnej i specjalnej w treningu Judo. Doskonalenie rzutów i chwytów w  ruchu.  Formy Kata w Judo - aktywność dla każdego. Judo w samoobronie. Ćwiczenia oddechowe, medytacja.

15. Doskonalenie elementów techniki Judo. Pokazy nabytych umiejętności.

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię i nazewnictwo w języku japońskim.
 2. Zna podstawowe przepisy i komendy walki Judo.
 3. Zna ćwiczenia gimnastyczno – akrobatyczne i sposoby bezpiecznego upadania niezbędne do uprawiania JUDO.
 4. Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego (układ oddechowy, krążenia, nerwowy, kostno-stawowy i mięśniowy)
 5. Zna zarys historii powstania Judo i zasady stosowane w treningu.
 6. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Potrafi ocenić poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.
 7. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i wpływ ćwiczeń na organizm.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne.
 2. Potrafi wykonać UKEMI (pady) - sposoby bezpiecznego upadania.
 3. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe do wykonywania technik wybranych rzutów (O Goshi, O Soto Gari, O-Uchi Gari, Ippon Seoi Nage, De Ashi Barai) i chwytów Judo.
 4. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 5. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą za pomocą terminologii używanej na zajęciach.
 6. Umie współpracować ze współćwiczącym oraz z grupą.
 7. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 8. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 9. Rozumie znacznie rozgrzewki i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.
 10. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające).
 11. Potrafi aktywnie wypoczywać stosując aktywności poznane na zajęciach.

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 2. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność).
 3. Współpracuje z innymi uczestnikami aktywności ruchowej stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 4. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.
 5. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu
  w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.
 6. Ma świadomość potrzeby zdrowego trybu życia, ruchu i odżywiania.