Przejdź do treści

Zasady odbywania i zaliczania zajęć z wychowania fizycznego

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA ZAJĘĆ
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CENTRUM SPORTU POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Obowiązują od roku akademickiego 2023-2024

 1. Student jest zobowiązany zapisać się na zajęcia Wychowania Fizycznego (WF) zgodnie
  z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie Centrum Sportu PŁ (CS). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na zajęcia WF do końca drugiego tygodnia zajęć u każdego prowadzącego, poprzez kontakt mailowy lub bezpośredni, pod warunkiem dostępności miejsc w grupie. W przypadkach problematycznych sprawy zapisów na zajęcia rozstrzyga z-ca Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych mgr Rafał Bieniek - rafal.bieniek@p.lodz.pl.
 2. Student ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją BHP, Zasadami odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego oraz Regulaminem korzystania z obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia. Fakt ten poświadcza podpisem na liście u prowadzącego na pierwszych zajęciach.
 3. Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej (wynikającej z ważnych powodów) i czterech nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim lub innym pismem urzędowym (okazanym w ciągu dwóch tygodni po nieobecności). W kolejnych przypadkach nieobecności usprawiedliwionych/nieusprawiedliwionych (maksymalnie 2) student ma obowiązek odrobić nieobecności u swojego prowadzącego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 4. Każdy student uczęszczający na zajęcia w 2-gim semestrze ma obowiązek uczestniczyć
  w jednej imprezie sportowej organizowanej przez Centrum Sportu PŁ. Udział w imprezie jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia zajęć z WF na semestrze 2.
 5. Zaliczenia uzyskane na innych uczelniach lub kierunkach studiów mogą być uznane na podstawie wpisów do indeksu lub innych dokumentów poświadczających uzyskanie tego zaliczenia. W przypadku zaliczeń przedmiotu na innych uczelniach student w celu przepisania oceny kontaktuje się z zastępcą Dyrektora CS PŁ ds. dydaktycznych mgr Rafałem Bieńkiem, poprzez kontakt mailowy: rafal.bieniek@p.lodz.pl, a w pozostałych przypadkach z prowadzącymi zajęcia na PŁ, od których uzyskali wcześniejsze zaliczenia.
 6. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub długotrwałe zwolnienie lekarskie zobowiązane są do zgłoszenia się do zastępcy Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych w  nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru. Osoby te mogą też zaliczyć zajęcia z WF proponowane przez Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ (BON PŁ). Zaliczenia dokonuje z-ca Dyrektora CS ds. dydaktycznych - rafal.bieniek@p.lodz.pl Na podstawie opinii z BON.
 7. Zaliczenie obowiązkowych zajęć z WF bez obowiązku odbywania tych zajęć mogą otrzymać aktualnie trenujący:
 1. członkowie kadry narodowej, olimpijskiej, uniwersjadowej – wymagane potwierdzenie z Polskiego Związku Sportowego (PZS),
 2. zawodnicy posiadający klasę sportową Mistrzowską Krajową – wymagane potwierdzenie z PZS,
 3. studenci odbywający systematyczne treningi w sekcjach sportowych KU AZS PŁ,
 4. w sportach indywidualnych zawodnicy, posiadacze minimum I klasy sportowej – wymagane potwierdzenie z PZS,
 5. w grach zespołowych studenci uczestniczący w rozgrywkach PZS, minimum II ligi oraz III ligi w przypadku piłki nożnej – wymagane potwierdzenie z PZS.

W tym celu należy skontaktować się z zastępcą Dyrektora CS PŁ ds. sportu mgr Tomaszem Piaseckim, poprzez kontakt mailowy: tomasz.piasecki@p.lodz.pl. Dotyczy również indywidualnych przypadków czynnych sportowców nie ujętych w pkt. 7.

 1. Student nie może uzyskać zaliczenia zajęć z WF z semestrów wyższych niż semestr, na który posiada aktualną rejestrację.
 2. Student może zapisać się maksymalnie do dwóch różnych grup w jednym semestrze, tylko w przypadku braku zaliczenia wcześniejszych semestrów.
 3. Fakt odrabiania zajęć w danym semestrze student musi zgłosić prowadzącemu podając semestr, z którego pochodzi brak lub kod przedmiotu uzyskany na podstawie karty okresowych osiągnięć (z systemu WEB Dziekanat).
 4. Student odrabiający zajęcia z WF uzyska zaliczenie dla najniższego semestru z jakiego posiada brak zaliczenia na swoim podstawowym kierunku studiów.
 5. Każdy student ma obowiązek stosowania się do aktualnych procedur, zarządzeń i komunikatów obowiązujących na Politechnice Łódzkiej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i dostępne pod adresem: https://koronawirus.p.lodz.pl/.
 6. W przypadku, gdy na Politechnice Łódzkiej nastąpi zmiana nauki stacjonarnej na tryb zdalny lub hybrydowy i zajęcia WF będą prowadzone za pomocą metod i narzędzi kształcenia na odległość student zostanie poinformowany o zmianie organizacji i zasad zaliczeń przedmiotu.

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem proszę o kontakt mailowy na adres: ewa.brochocka@p.lodz.pl, lub s3@adm.p.lodz.pl.