Przejdź do treści

Koszykówka

KOSZYKÓWKA

Opis zajęć: zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności techniki i taktyki gry w zakresie koszykówki, lubią współpracę w grupie i zdrową rywalizację. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, ćwiczeń taktyczno-technicznych i gry właściwej. Poza możliwością nabycia nowych umiejętności techniki indywidualnej gry w ataku i obronie a także podstaw taktyki ataku pozycyjnego i ataku szybkiego oraz gry w defensywie, studenci poznają w podstawowym zakresie przepisy gry a także nabędą umiejętność indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy i komunikacji w zespole.

 

Prowadzący: mgr Paweł Wójcik

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z koszykówki. Gry i zabawy oswajające i zwinnościowe z piłką do koszykówki.

2. Ćwiczenia oswajające z piłkami, gry i zabawy z poruszaniem się po boisku w ataku i obronie, postawa koszykarska, poruszanie się po boisku, zatrzymania, zmiany tempa i kierunku. Nauka/doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką. Krótka historia koszykówki.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłek. Podstawowe przepisy gry w koszykówkę, gry
i zabawy z kozłowaniem, rzuty do kosza po dwutakcie, nauka/doskonalenie rzutu do kosza po kozłowaniu. Gra szkolna.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mm. brzucha. Omówienie i nauka podań w miejscu i w truchcie, rzuty do kosza po podaniu, doskonalenie dwutaktu po kozłowaniu i podaniu, gra szkolna, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Gry i zabawy z podaniami i kozłowaniem piłki w parach. Ćwiczenia wzmacniające, doskonalenie rzutu do kosza z dwutaktu po biegu z prawej i lewej strony, rzuty po slalomie, po zmianie tempa i kierunku. Konkursy rzutowe, małe gry 2x2, 3x3.

6. Doskonalenie podań w miejscu i w ruchu, nauka krzyżówki w trójkach. Nauka rzutów do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo, po podaniu i kozłowaniu. Omówienie przepisów gry w obronie, doskonalenie indywidualnej postawy w obronie. Gra szkolna 5x5.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z piłkami do koszykówki, nauka i doskonalenie rzutu do kosza z miejsca, turnieje rzutów z półdystansu. Gra szkolna, ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

8. Doskonalenie rzutów do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo, po kozłowaniu i podaniu. Wprowadzenie do gry w ataku i obronie 1x1. Nauka obrony indywidualnej „każdy swego”. Konkursy rzutów z półdystansu, gra szkolna. Nauka/utrwalanie sygnalizacji sędziowskiej.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem skocznościowym. Doskonalenie techniki rzutu do kosza po kozłowaniu i we fragmentach gry 1x1 i 2x2. Nauka wyprowadzenia szybkiego ataku, gra szkolna.

10. Ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek koordynacyjnych. Omówienie przepisów gry 3x3. Turniej 3x3 na jeden kosz. Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.

11. Obwód ćwiczebny doskonalący podstawowe elementy techniki gry indywidualnej. Nauka gry w ataku i obronie przy grze 1x1. Doskonalenie rzutów z miejsca, doskonalenie wyprowadzenia szybkiego ataku. Gra szkolna/utrwalanie sygnalizacji sędziego.

12. Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała. Szybki atak w dwójkach i trójkach, bez obrony i z obroną – ćwiczenia w formie ścisłej. Gra szkolna z akcentem na szybki atak. Ćwiczenia rozciągające.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym. Turniej małych gier 1x1, 2x2, 3x3 – doskonalenie współpracy w ataku i obronie. Doskonalenie rozgrywania przewag 2x1, 3x1 w małych grach. Ćwiczenia oddechowe.

14. Nauka rozgrzewki meczowej. Sprawdzamy nabyte umiejętności techniczno-taktyczne w grze szkolnej. Nauka sędziowania. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

15. Rozgrzewka meczowa. Rozgrywamy turniej gry w koszykówkę. Nauka/doskonalenie sędziowania, stretching. Poinformowanie studentów o zaliczeniach przedmiotu.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:


W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie treningu koszykówki.
 2. Zna podstawowe przepisy gry w koszykówkę.
 3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną w ataku i obronie.
 4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.
 5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej w ataku i obronie w sposób skuteczny i bezpieczny.
 2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w koszykówkę.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 4. Komunikuje się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach
 5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 7. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami oraz grą w koszykówkę i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.
 8. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające).

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.
 2. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm.
 3. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 4. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 5. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 6. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.
 8. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.