Przejdź do treści

Dla studenta

Treść (rozbudowana)
Zasady odbywania i zaliczania zajęć z wychowania fizycznego

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA ZAJĘĆ
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CENTRUM SPORTU POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Obowiązują od roku akademickiego 2023-2024

 1. Student jest zobowiązany zapisać się na zajęcia Wychowania Fizycznego (WF) zgodnie
  z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie Centrum Sportu PŁ (CS). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na zajęcia WF do końca drugiego tygodnia zajęć u każdego prowadzącego, poprzez kontakt mailowy lub bezpośredni, pod warunkiem dostępności miejsc w grupie. W przypadkach problematycznych sprawy zapisów na zajęcia rozstrzyga z-ca Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych mgr Rafał Bieniek - rafal.bieniek@p.lodz.pl.
 2. Student ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją BHP, Zasadami odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego oraz Regulaminem korzystania z obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia. Fakt ten poświadcza podpisem na liście u prowadzącego na pierwszych zajęciach.
 3. Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej (wynikającej z ważnych powodów) i czterech nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim lub innym pismem urzędowym (okazanym w ciągu dwóch tygodni po nieobecności). W kolejnych przypadkach nieobecności usprawiedliwionych/nieusprawiedliwionych (maksymalnie 2) student ma obowiązek odrobić nieobecności u swojego prowadzącego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 4. Każdy student uczęszczający na zajęcia w 2-gim semestrze ma obowiązek uczestniczyć
  w jednej imprezie sportowej organizowanej przez Centrum Sportu PŁ. Udział w imprezie jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia zajęć z WF na semestrze 2.
 5. Zaliczenia uzyskane na innych uczelniach lub kierunkach studiów mogą być uznane na podstawie wpisów do indeksu lub innych dokumentów poświadczających uzyskanie tego zaliczenia. W przypadku zaliczeń przedmiotu na innych uczelniach student w celu przepisania oceny kontaktuje się z zastępcą Dyrektora CS PŁ ds. dydaktycznych mgr Rafałem Bieńkiem, poprzez kontakt mailowy: rafal.bieniek@p.lodz.pl, a w pozostałych przypadkach z prowadzącymi zajęcia na PŁ, od których uzyskali wcześniejsze zaliczenia.
 6. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub długotrwałe zwolnienie lekarskie zobowiązane są do zgłoszenia się do zastępcy Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych w  nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru. Osoby te mogą też zaliczyć zajęcia z WF proponowane przez Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ (BON PŁ). Zaliczenia dokonuje z-ca Dyrektora CS ds. dydaktycznych - rafal.bieniek@p.lodz.pl Na podstawie opinii z BON.
 7. Zaliczenie obowiązkowych zajęć z WF bez obowiązku odbywania tych zajęć mogą otrzymać aktualnie trenujący:
 1. członkowie kadry narodowej, olimpijskiej, uniwersjadowej – wymagane potwierdzenie z Polskiego Związku Sportowego (PZS),
 2. zawodnicy posiadający klasę sportową Mistrzowską Krajową – wymagane potwierdzenie z PZS,
 3. studenci odbywający systematyczne treningi w sekcjach sportowych KU AZS PŁ,
 4. w sportach indywidualnych zawodnicy, posiadacze minimum I klasy sportowej – wymagane potwierdzenie z PZS,
 5. w grach zespołowych studenci uczestniczący w rozgrywkach PZS, minimum II ligi oraz III ligi w przypadku piłki nożnej – wymagane potwierdzenie z PZS.

W tym celu należy skontaktować się z zastępcą Dyrektora CS PŁ ds. sportu mgr Tomaszem Piaseckim, poprzez kontakt mailowy: tomasz.piasecki@p.lodz.pl. Dotyczy również indywidualnych przypadków czynnych sportowców nie ujętych w pkt. 7.

 1. Student nie może uzyskać zaliczenia zajęć z WF z semestrów wyższych niż semestr, na który posiada aktualną rejestrację.
 2. Student może zapisać się maksymalnie do dwóch różnych grup w jednym semestrze, tylko w przypadku braku zaliczenia wcześniejszych semestrów.
 3. Fakt odrabiania zajęć w danym semestrze student musi zgłosić prowadzącemu podając semestr, z którego pochodzi brak lub kod przedmiotu uzyskany na podstawie karty okresowych osiągnięć (z systemu WEB Dziekanat).
 4. Student odrabiający zajęcia z WF uzyska zaliczenie dla najniższego semestru z jakiego posiada brak zaliczenia na swoim podstawowym kierunku studiów.
 5. Każdy student ma obowiązek stosowania się do aktualnych procedur, zarządzeń i komunikatów obowiązujących na Politechnice Łódzkiej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i dostępne pod adresem: https://koronawirus.p.lodz.pl/.
 6. W przypadku, gdy na Politechnice Łódzkiej nastąpi zmiana nauki stacjonarnej na tryb zdalny lub hybrydowy i zajęcia WF będą prowadzone za pomocą metod i narzędzi kształcenia na odległość student zostanie poinformowany o zmianie organizacji i zasad zaliczeń przedmiotu.

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem proszę o kontakt mailowy na adres: ewa.brochocka@p.lodz.pl, lub s3@adm.p.lodz.pl.

0
Odrabianie zajęć z WF

Aby odrobić zajęcia z wychowania fizycznego należy mieć ze sobą otrzymaną od swojego prowadzącego WF wypełnioną kartkę wyrażającą zgodę na odrobienia zajęć z WF.

Uwagi:

 • dziennie można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach wychowania fizycznego,
 • możliwość dołączenia do grupy należy uzgodnić przed zajęciami z prowadzącym,
 • w ostatnich tygodniach semestru należy liczyć się z dużymi problemami z odrabianiem zajęć, co jest związane z dużą ilością studentów chcących odrobić zajęcia
0
Zwolnienia lekarskie z WF

Zwolnienia lekarskie z WF

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub długotrwałe zwolnienie lekarskie zobowiązane są do zgłoszenia się do zastępcy Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych mgr Rafała Bieńka w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru. Osoby te mogą też zaliczyć zajęcia z WF proponowane przez Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ (BON PŁ).

 

Zaliczenia dokonuje z-ca Dyrektora CS ds. dydaktycznych - rafal.bieniek@p.lodz.pl na podstawie opinii z BON

0
Opłata za tenis ziemny (specjalizacja płatna)

Opłata za tenis ziemny (specjalizacja płatna)

Zajęcia z tenisa ziemnego prowadzona jest na obiekcie zewnętrznym (Miejski Klub Tenisowy, ul. Stefana Żeromskiego 117 (park im. ks. J. Poniatowskiego) dlatego pobierana jest opłata semestralna w wysokości 210,00 zł za semestr

 

Opłaty za zajęcia tenisa ziemnego należy uiszczać na poniżej podany nr konta 

49 1020 3408 0000 4902 0021 5368 

W treści należy wpisać Imię nazwisko, wydział, nr albumu, opłata za zajęcia (rodzaj zajęć) w semestrze.. 

 

Prowadzacy: mgr Aneta Ławska aneta.lawska@p.lodz.pl 

                          mgr Adam Kula adam.kula@p.lodz.pl

0
Dyżury prowadzących zajęcia WF
Zdjecie pracowników Centrum Sportu PŁ

Dyżury prowadzących zajęcia WF w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się przy Al. Politechniki 11

 

Poniedziałek

 8:00 - 10:00

10:00-12:00  - mgr Agata Czarnecka

12:00-14:00 - mgr Aneta Ławska

13:00 - 15:00 - mgr Joanna Lipińska

14:00 - 16:00 - mgr Monika Boruch

 

Wtorek

 8:00 - 10:00

10:00-12:00 - mgr Rafał Bieniek

12:00-14:00

13:00 - 15:00 - mgr Katarzyna Bujacz - Kaczmarska

14:00-16:00

 

Środa

 8:00 - 10:00 - mgr Paweł Wójcik

10:00-12:00

12:00-14:00 - mgr Piotr Milbrandt

12:00-14:00 - mgr Jerzy Baykowski

14:00-16:00 - mgr Tomasz Piasecki

 

Czwartek

8:00 - 10:00

10:00-12:00 - mgr Marcin Skrydalewicz

12:00-14:00 - mgr Teresa Biela - Jesionowska

14:00-16:00 - mgr Adam Kula

 

Piątek

 8:00 - 10:00 - mgr Sławomir Ścieszko

10:00-12:00 - mgr Marcin Laśkiewicz

12:00-14:00 - mgr Piotr Piotrowski

14:00-16:00 - mgr Paweł Wlazło

0
Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapisy elektroniczne (poprzez WebDziekanat) odbywają się każdorazowo na około tydzień przed rozpoczęciem nowego semestru, a plan zajęć wychowania fizycznego (do wglądu) dostępny jest w terminie 2 tygodni wcześniej.

Dokładne terminy dotyczące zapisów i planu są uaktualniane na naszym profilu Facebook https://www.facebook.com/centrum.sportu.11

Aby zapisać się na zajęcia z lewej kolumny prosimy wybrać dyscyplinę/specjalizację, zgodnie ze swoją preferencją; zalecamy zanotować swój wybór!

0