Przejdź do treści

Taniec towarzyski

TANIEC TOWARZYSKI

Opis zajęć: zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poznać lub doskonalić swoje umiejętności z wybranych tańców standardowych i latynoamerykańskich. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, ćwiczeń techniki tanecznej, nauki podstawowych kroków i figur oraz ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych i rozciągających. Poza możliwością nabycia nowych umiejętności tanecznych, studenci poznają historię tańca i muzykę wybranych stylów tanecznych, rozwiną swoją koordynację ruchową, wzmacnia układ mięśniowo-stawowy oraz ukształtują prawidłową postawę ciała. Warto również podkreślić artystyczny, emocjonalny, społeczny i kulturowy aspekt zajęć.

 

Prowadzący: mgr Agata Czarnecka

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z tańca towarzyskiego. Omówienie i pokaz rozgrzewki tanecznej.

2. Ćwiczenia rytmiczno-taneczne z elementami tańca klasycznego. Nauka podstawowego kroku walca angielskiego po kwadracie i z ćwierć obrotem w prawo i w lewo. Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające. Doskonalenie podstawowych kroków walca angielskiego, nauka trzymania w parze, taniec parami. Ćwiczenia relaksacyjne. Historia walca angielskiego.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mm. nóg. Ćwiczenia techniki tanecznej w walcu angielskim. Nauka figur: whisk i promenada, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik tanecznych wzmacniające układ mięśniowo-stawowy. Doskonalenie wszystkich poznanych figur w walcu. Zasady partnerowania.

6. Taniec klasyczny w rozgrzewce, wzmacnianie mięśni głębokich. Jive – nauka kroku podstawowego pojedynczo i w parach. Ćwiczenia relaksacyjne.

7. Historia jive’a. Doskonalenie kroku podstawowego. Nauka obrotów- figura ,,zamiana miejsc”, ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

8. Zabawa taneczna: ,,Quick step”. Jive - nauka figury ,,stop and go”. Łączenie wszystkich poznanych figur i kroków Jive’a. Ćwiczenia relaksacyjne.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Technika taneczna. Nauka figury ,,zmiana rąk za plecami partnerki”, łączenie wszystkich poznanych figur. Ćwiczenia oddechowo-rozluźniające.

10. Ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek, taniec klasyczny. Układanie choreografii jive’a parami. Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.

11. Rozgrzewka taneczna, praca w parach. Samba, ćwiczenia rytmiczne i przygotowujące do kroku podstawowego w przód, w tył, w obrocie. Nauka ,,whisk”. Ćwiczenia relaksacyjne w parterze.

12. Historia samby. Elementy samby disco. Nauka łączenia różnych kroków w sambie. Ćwiczenia rozciągające.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym. Zabawa taneczna ,,Arkan”. Doskonalenie kroków i figur samby parami. Ćwiczenia oddechowe.

14. Doskonalenie techniki poznanych tańców: walc angielski, jive, samba. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

15. Rozgrzewka taneczna, praca indywidualna – doskonalenie wybranych choreografii. Zabawa ,,jaka to melodia i jaki taniec”. Samba, taniec grupowy po kole. Podsumowanie zajęć w semestrze.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w tańcu towarzyskim.

2. Rozróżnia muzykę do danego tańca.

3. Zna podstawowe kroki i figury wybranych tańców.

4. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej.

5. Wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować odpowiednie kroki taneczne do muzyki.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem danego tańca.

3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.

5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

7. Rozumie znaczenie rozgrzewki przed ćwiczeniami i potrafi przygotować organizm do wysiłku.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i wpływ ćwiczeń na organizm.

2. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

3. Współpracuje w grupie i posiada poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

4. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.

5. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.